ปุ๋ยสูตรสูงจะช่วยเพิ่มน้ำยางให้แกต้นยางได้อีกด้วยทำให้ เกษตรกร ชาวสวนยางมีกำไรเพิ่มขึ้น
ดินที่ใช้ปลูกยางพารามักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จำเป็นต้องบำรุงดิน อย่างสม่ำเสมอ ต้นยางจึงจะเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิิตสูง การใช้ ปุ๋ยยางให้เกิดผลดีนั้น นอกจากจะต้องดูและสม่ำเสมอแล้ว ยังต้อง เลือกปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและการใช้ที่ถูกต้องด้วย
การใช้ปุ๋ยในพืชต่างๆ
การใช้ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา (20-8-20) (20-10-12)
การใช้ปุ๋ยนาข้าว
ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยสกัดจากธรรมชาติ ( Bio Natural )
อาหารเสริมสำหรับข้าว
Presentation Thai V. HQ
Presentation English V. HQ
การใช้ปุ๋ยในพืชต่างๆ
การใช้ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา (20-8-20) (20-10-12)
การใช้ปุ๋ยนาข้าว
การใช้ปุ๋ยในพืชต่างๆ
พืช
ระยะ/ช่วงของพืช
สูตรปุ๋ยที่ใช้
อัตราการใช้
(กิโลกรัม)
วิธีการใส่
นาข้าว
1. เตรียมดิน ปุ๋ยอินทรีย์
50-100
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หลังไถพรวนและกำจัดวัชพืช
2. ปักดำหว่าน 46-0-0
35-50
ควรหว่านให้ทั่วแปลง หลังหว่านหรือปลักดำ 15 วัน
3. ตั้งทอง 16-20-0 หรือ 15-7-18
50
หว่านให้ทั่วแปลง หลังปลูก 30-45 วัน
ลำไย
และ
ลิ้นจ
ี่
1. เตรียมหลุมปลูก ปุ๋ยอินทรีย์
1 กก./หลุม
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมช่วยระบบราก
2. ต้นฝน 15-15-15
0.5 กก./ต้น
ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง
3. ปลายฝน 15-7-18
0.5 กก./ต้น
ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง
หากลำใยมีอายุปลูกขึ้นปีที่ 4 ให้จัดการดังนี้
1. หลังเก็บเี่กี่ยว 15-7-18
1 กก./ต้น

ควรแต่งกิ่ง โดยเฉพาะกิ่งกระโดงออกให้หมดก่อน

2. แตกใบอ่อน ปุ๋ยอินทรีย์
5 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
15-7-18
1-3 กก./ต้น
อัตราการใช้หากทรงพุ่มใหญ่ อาจเพิ่มอีก 0.5 กก.
3. ระยะดอก 18-46-0
0.5-2 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
4. ระยะผลอ่อน 15-7-18
1-3 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
5. ระยะขยายผล 13-13-21
1-3 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
หมายเหตุ ลำไยที่มีอายุมากกว่า 10 ปี หรือบังคับดอก ให้ติดต่อ บริษัทเพื่อรับเทคนิคพิเศษในการใช้ปุ๋ย
ถั่วต่างๆ
1. เตรียมดิน ปุ๋ยอิืนทรีย์
50-100 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วหลังไถพรวน
2. หลังปลูก 15 วัน 46-0-0
35-50 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลง
3. หลังปลูก 30 วัน 15-7-18
50 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลง
4. หลังปลูก 45 วัน 13-13-21
50-75 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลง
มะม่วง
1. เตรียมหลุมปลูก ปุ๋ยอินทรีย์
1 กก./หลุม
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม เพื่อช่วยระบบราก
2. ต้นฝน 15-15-15
0.5 กก./ต้น
ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง
3. ปลายฝน 15-15-15
0.5 กก./ต้น
ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง
หากเป็นการทำมะม่วงนอกฤดู โปรดติดต่อฝ่ายวิชาการบริษัทเพื่อคำแนะนำพิเศษ
1. หลังเก็บเีกี่ยว 15-7-18
1 กก./ต้น
ควรแต่งกิ่ง โดยเฉพาะกิ่งกระโดงออกให้หมดก่อน
2. แตกใบอ่อน ปุ๋ยอินทรีย์
5 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
อัตราการใช้หากทรงพุ่มใหญ่ อาจเพิ่มอีก 0.5 กก.
5-7-18
1-3 กก./ต้น
3. ระยะดอก 18-46-0
0.5-2 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
4. ระยะผลอ่อน 15-7-18
1-3 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
5. ระยะเปลี่ยนสีผล 13-13-21
1-3 กก./ต้น
หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม
กุหลาบ
และ
ไม้่ตัดดอก
1. เตรียมดิน ปุ๋ยอินทรีย์
1 กก./ต้น
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม เพื่อช่วยระบบราก
2. ต้นฝน 46-0-0
0.25 กก./ต้น
ให้ใส่สลับกับ 15-7-18 ตราใบเงินทุก 15 วัน
15-7-18
0.25 กก./ต้น
3. ปลายฝน 15-7-18
0.25 กก./ต้น
ควรใส่ทุก 15 วัน พร้อมให้ปุ๋ยทางใบ
มันฝรั่ง
1. เตรียมดิน ปุ๋ยอินทรีย์
50-100 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วหลังไถพรวน
2. หลังปลูก 15 วัน

46-0-0
15-7-18
13-13-21

35-50 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลง
3. หลังปลูก 30 วัน
50 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลง
4. หลังปลูก 45 วัน
50-75 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลง
ผักกินใบ
1. เตรียมดิน ปุ๋ยอินทรีย์
50-100 กก./ไร่
ควรให้น้ำทางใบทุก 7 วัน
ปุ๋ยแนะนำ R 2-0-0 และ L 8-6-6 ของแกรนนูลาร์
ซึ่งป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ได้ิีอีกด้วย
2. หลังปลูก 15 วัน 46-0-0
35-50 กก./ไร่
3. หลังปลูก 30 วัน 46-0-0
50 กก./ไร่
4. หลังปลูก 45 วัน 46-0-0
50 กก./ไร่
แตงโม
1. เตรียมดิน ปุ๋ยอินทรีย์
50-100 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลง
2. หลังปลูก 15 วัน 46-0-0
35-50 กก./ไร่
ควรหยอดหลุม หลุมละ 20-25 กรัม
3. หลังปลูก 30 วัน 46-0-0
50 กก./ไร่
ควรหยอดหลุม หลุมละ 20-30 กรัม
4. หลังปลูก 45 วัน 46-0-0
50 กก./ไร่
ควรหยอดหลุม หลุมละ 20-25 กรัม
5. หลังปลูก 60 วัน 15-7-17
50 กก./ไร่
เสริมด้วยปุ๋ยทางใบ L 2-3-10 ของแกรนนูลาร์
เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยทางใบ L 8-6-6 สลับกับ R 2-0-0 ของแกรนนูลาร์ นอกจากจะให้ความสมบูรณ์พับพืชแล้ว ยังเป็นสารธรรมชาติที่ให้ผลป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อนและไรแดงได้อย่างดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
 
 
สำนักงานใหญ่ สถานที่ผลิตและเก็บปุ๋ย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เลขที่ 4 หมู่ 11 <a href="https://www.balkanfiber.com/assets/images/chloe_replica_handbags.html">Balenciaga Replica Handbags</a> สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961533 โทรสาร : 038-961504 อีเมล : [email protected]
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
13/14-15 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 www.baglink.net Best Luxury Replica Handbags Online Shop, Louis Vuitton Handbags Replica โทรศัพท์ : 02-448-8323-6 โทรสาร : 02-448-8327
Copyright © 2010 Granular Holding Co.,Ltd. All rights reserved. Powered byQPlusHost.com
เช็คเมลล์@granularholding - เช็คเมลล์@granulargrowth