สูตรปุ๋ยคุณภาพทั้งหมด
สูตร 13-13-21
พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก
สูตร 15- 7-18
ยางพารา
สูตร 15-15-15   
พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้ประดับ พืชผัก
สูตร 16-8-8
ข้าวที่ปลูกในดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ที่มีธาตุโพแทสเซียมต่ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
สูตร 16-16-8
ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ไม้ผล และพืชผัก ที่เป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย
สูตร 16-20-0
ข้าวที่ปลูกในดินเหนียว
สูตร 20-8-20
ยางพารา
สูตร 20-10-12
ยางพารา
สูตร 30-0-0
ข้าว พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล
สูตร 18-46-0
ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่ดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ และใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่าง ๆ
สูตร 0-0-60
ไม้ผล พืชไร่ และพืชหัว
สูตร 46-0-0
พืชผัก และใช้เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้า
สำหรับนาข้าว พืชไร่
สูตร 16-16-8
ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) (ไนโตรเจนอยู่ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรีย) 16%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 16%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 8%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ไม้ผล และพืชผัก ที่เป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย
  อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

  ข้าว

  ก. สำหรับแปลงกล้า ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วคลุกปุ๋ยเคมีกับเทือกก่อนหว่านเมล็ดข้าว       หรืออาจจะใส่หลังจากตกกล้า 10 วัน

  ข. สำหรับนาดำ

  1. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก

  1.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปักดำ 1 วัน แล้วคราดกลบ

  1.2 สำหรับพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา  20-25 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปักดำ 1 วัน แล้วคราดกลบ

  2. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง

  2.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด์ (25-0-0) 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต่อไร่       ใส่หลังจากการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน

  2.2 สำหรับข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด์ (25-0-0) 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต่อไร่         ใส่ก่อนข้าวออกดอก 30 วัน

  ค. สำหรับนาหว่านน้ำตม หรือนาหยอด

  1. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก

  1.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่       หลังข้าวงอกแล้ว 20-30 วัน

  1.2 สำหรับพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากข้าวงอกแล้ว 20-30 วัน

  2. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง

  2.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด์ (25-0-0) 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยเคมียูเรีย (46-0-0) 10-15 กิโลกรัมต่อไร่       ใส่หลังจากการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 35-45 วัน

  2.2 สำหรับข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หรือปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด์ (25-0-0) 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยเคมียูเรีย (46-0-0) 5-10 กิโลกรัมต่อไร่         ใส่ก่อนข้าวออกดอก 30 วัน

  พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง

  ข้าวโพด และข้าวฟ่าง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูก หรือตอนดายหญ้า    (ทำรุ่น) ก็ได้ หรือจะแบ่งใส่สองครั้งเท่า ๆ กัน คือ ครั้งแรกใส่ก่อนปลูก และครั้งที่สองเมื่อข้าวโพดอายุ 20-30 วัน โดยโรยข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบ

  มันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียวเป็นหลุมสองข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ในอัตรา 80-100 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมีอายุ 1-2 เดือน หรือหลังกำจัดวัชพืชครั้งแรก

  ไม้ผล ใช้เร่งความเจริญเติบโตของต้นก่อนให้ผล โดยใส่อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีของอายุพืช โดยแบ่งใส่ 3-4 ครั้ง ทุก ๆ 3-4 เดือน สำหรับไม้ผลที่ให้ผลแล้ว ใช้บำรุงต้นหลังจากเก็บ และตกแต่งกิ่งแล้ว ใส่อัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้น ทั้งนี้แล้วแต่อายุของพืช และขนาดของต้น โดยใส่ปุ๋ยเคมีรอบ ๆ ต้น ตามแนวพุ่มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ๋ยเคมี และตามด้วยการให้น้ำ

  พืชผัก เช่น  มะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ำดอก หอม หอมหัวใหญ่ กะหล่ำปลี กระเทียม มันฝรั่ง      มันเทศ และพืชผักอีกหลายชนิด โดยแบ่งการใช้ปุ๋ยเคมีออกเป็น 2 ระยะคือ

  • ระยะที่ 1 ใส่เมื่อต้นพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่
  • ระยะที่ 2 ใส่หลังใช้ปุ๋ยเคมีครั้งแรกแล้วประมาณ 30-45 วัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
  ข้อควรระวัง
  1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาสงสัยให้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
  3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำ น้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
  4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
  5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
  ผู้ผลิต
  บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  58/52 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02-4488323-6
  โทรสาร 02-4488327
  สถานที่ผลิต
  4 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
  โทรศัพท์ 038-961533
  โทรสาร 038-961504
  ผู้นำเข้า
  บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  58/52 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02-4488323-6
  โทรสาร 02-4488327
  ผู้จัดจำหน่าย
  ผู้จัดจำหน่าย
  บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  58/52 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02-4488323-6
  โทรสาร 02-4488327
  ผู้ผลิต
  บริษัท กุยโจ วองฟู เคมี-ฟอส อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต คอร์ป จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สำนักงานใหญ่ สถานที่ผลิตและเก็บปุ๋ย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  เลขที่ 4 หมู่ 11 <a href="https://www.balkanfiber.com/assets/images/chloe_replica_handbags.html">Balenciaga Replica Handbags</a> สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961533 โทรสาร : 038-961504 อีเมล : [email protected]
  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  13/14-15 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 www.baglink.net Best Luxury Replica Handbags Online Shop, Louis Vuitton Handbags Replica โทรศัพท์ : 02-448-8323-6 โทรสาร : 02-448-8327
  Copyright © 2010 Granular Holding Co.,Ltd. All rights reserved. Powered byQPlusHost.com
  เช็คเมลล์@granularholding - เช็คเมลล์@granulargrowth