สูตรปุ๋ยคุณภาพทั้งหมด
สูตร 13-13-21
พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก
สูตร 15- 7-18
ยางพารา
สูตร 15-15-15   
พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้ประดับ พืชผัก
สูตร 16-8-8
ข้าวที่ปลูกในดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ที่มีธาตุโพแทสเซียมต่ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
สูตร 16-16-8
ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ไม้ผล และพืชผัก ที่เป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย
สูตร 16-20-0
ข้าวที่ปลูกในดินเหนียว
สูตร 20-8-20
ยางพารา
สูตร 20-10-12
ยางพารา
สูตร 30-0-0
ข้าว พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล
สูตร 18-46-0
ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่ดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ และใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่าง ๆ
สูตร 0-0-60
ไม้ผล พืชไร่ และพืชหัว
สูตร 46-0-0
พืชผัก และใช้เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้า
สำหรับนาข้าว พืชไร่
สูตร 30- 0- 0
ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 30%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 0%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ข้าว พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล
  อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

  ข้าว

  ก. สำหรับข้าวนาดำ

  1. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก

  1.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในกรณีที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในกรณีที่ดินเป็นดินเหนียว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปักดำแล้วคราดกลบ หรือหลังปักดำ 15-20 วัน

  1.2 สำหรับพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในกรณีที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในกรณีที่ดินเป็นดินเหนียว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปักดำแล้วคราดกลบ หรือหลังปักดำ 15-20 วัน

  2. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง

  2.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อ ไร่ ใส่หลังจากการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก่อนข้าวออกดอก

  2.2 สำหรับข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือก่อนข้าวออกดอก 30 วัน ข. สำหรับนาหว่านน้ำตม หรือนาหยอด

  1. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก

  1.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในกรณี ที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในกรณีที่ดินเป็นดินเหนียว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-40 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากข้าวงอกแล้ว 20-30 วัน

  1.2 สำหรับพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในกรณีที่ดิน เป็นดินร่วนปนทราย หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในกรณีที่ดินเป็นดินเหนียว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากข้าวงอกแล้ว 15-20 วัน

  2. การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง

  2.1 สำหรับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อ ไร่ ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือ 25-30 วัน ก่อนข้าวออกดอก

  2.2 สำหรับข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 30 วัน หรือใส่ก่อนข้าวออกดอก 25-30 วัน

  พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล

  เนื่องจากปุ๋ยเคมีสูตรนี้ ให้ธาตุไนโตรเจนเพียงพออย่างเดียว เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรนี้ผสมกับปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทช ในอัตราส่วนที่เพียงพอกับพืชแต่ละชนิดด้วย

  พืชผัก เช่น คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หอม กระเทียม พริก มะเขือ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใส่รองพื้นจำนวนครึ่งหนึ่ง และครั้งที่สองใส่ห่างจากครั้งแรกประมาณ 25-30 วัน โดยใส่เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้า

  พืชไร่ และพืชสวน ใช้กับพืชที่ต้นยังเล็กอยู่ และต้องการเร่งให้โตเร็ว หรือพืชที่ขาดธาตุนี้ เช่น ข้าวโพด อ้อย กาแฟ กล้วย สับปะรด ยางพารา

  ข้าวโพด ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-70 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟต หรือโพแทช หรือใช้ใส่เดี่ยว เป็นปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง

  อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟต และโพแทช ทั้งนี้ขึ้นอู่กับสภาพความสมบูรณ์ของดิน ก่อนใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้ง ควรดายหญ้าออกให้หมดเสียก่อน การใส่ควรใส่ระหว่างแถว หรือรอบ ๆ โคนต้นพอควร และควรกลบดินเสีย หลังจากใส่ปุ๋ยเคมี ไม้ผล ใช้กับ

  ไม้ผลที่ต้นยังเล็ก และต้องการเร่งให้โตเร็วขึ้น หลังจากการตกแต่งกิ่ง หรือไม้ผลที่ขาดธาตุนี้ เช่น ส้ม เงาะ ทุเรียน มังคุด น้อยหน่า ขนุน องุ่น พุทรา ไม้ผลที่ยังไม่ให้ผล ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 500-1,000 กรัมต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่สองครั้ง ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นเกณฑ์ หากเป็นไม้ผลทีให้ผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ใส่หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว การใส่ควรใส่แนวรัศมีพุ่มใบ และอย่าให้กระทบกระเทือนราก

  ข้อควรระวัง
  1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาสงสัยให้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
  3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำ น้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
  4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
  5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
  ผู้ผลิต
  บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  58/52 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02-4488323-6
  โทรสาร 02-4488327
  สถานที่ผลิต
  4 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
  โทรศัพท์ 038-961533
  โทรสาร 038-961504
  ผู้นำเข้า
  บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  58/52 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02-4488323-6
  โทรสาร 02-4488327
  ผู้จัดจำหน่าย
  ผู้จัดจำหน่าย
  บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  58/52 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02-4488323-6
  โทรสาร 02-4488327
  ผู้ผลิต
  บริษัท กุยโจ วองฟู เคมี-ฟอส อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต คอร์ป จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สำนักงานใหญ่ สถานที่ผลิตและเก็บปุ๋ย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  เลขที่ 4 หมู่ 11 <a href="https://www.balkanfiber.com/assets/images/chloe_replica_handbags.html">Balenciaga Replica Handbags</a> สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961533 โทรสาร : 038-961504 อีเมล : [email protected]
  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  13/14-15 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 www.baglink.net Best Luxury Replica Handbags Online Shop, Louis Vuitton Handbags Replica โทรศัพท์ : 02-448-8323-6 โทรสาร : 02-448-8327
  Copyright © 2010 Granular Holding Co.,Ltd. All rights reserved. Powered byQPlusHost.com
  เช็คเมลล์@granularholding - เช็คเมลล์@granulargrowth