สูตร 13-13-21
ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 13%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 13%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 21%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก
  สูตร 15- 7-18
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 15 %
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 7%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 18%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ยางพารา
  สูตร 15- 15-15
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 15 %
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 15%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 15%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้ประดับ พืชผัก
  สูตร 16- 8- 8
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) (ไนโตรเจนอยู่ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรีย) 16%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 16%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 8%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ไม้ผล และพืชผัก ที่เป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย
  สูตร 16-16-8
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) (ไนโตรเจนอยู่ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรีย) 16%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 16%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 8%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ไม้ผล และพืชผัก ที่เป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย
  สูตร 16-20-0
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) (ไนโตรเจนอยู่ในรูปแอมโมเนียม หรือยูเรีย) 16%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 20%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 0%
 • ข้าวที่ปลูกในดินเหนียว ถ้าเป็นดินทราย หรือดินที่มีโพแทสเซียมต่ำ ควรใส่ปุ๋ยเคมีโพแทสเซียมคลอไรด์ 8 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกับการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก
  สูตร 20- 8-20
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 20%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 8%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 20%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ยางพารา
  สูตร 20-10-12
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 20%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 10%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 12%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ยางพารา
  สูตร 30- 0- 0
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 30%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 0%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ข้าว พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล
  สูตร 18-46-0
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 18%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 46%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 0%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่ดินมีธาตุโพแทสเซียมสูงพอ และใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่าง ๆ
  สูตร  0- 0-60
  ชื่อสามัญ โพแทสเซียมคลอไรด์
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0.%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 60%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้กับ ไม้ผล พืชไร่ และพืชหัว
  สูตร 46-0-0
  ชื่อสามัญ ยูเรีย
  ชื่อการค้า แกรนนูลาร์หมีคู่ เครื่องหมายการค้า ตราแกรนนูลาร์หมีคู่
  คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
 • ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 46%
 • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 0%
 • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O) 0%
 • ปริมาณสารเป็นพิษ ไบยูเร็ต (Biuret) 1%
 • พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชผัก และใช้เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้าสำหรับนาข้าว พืชไร่
  สำนักงานใหญ่ สถานที่ผลิตและเก็บปุ๋ย บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  เลขที่ 4 หมู่ 11 <a href="https://www.balkanfiber.com/assets/images/chloe_replica_handbags.html">Balenciaga Replica Handbags</a> สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวงหมายเลข 3138 ตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961533 โทรสาร : 038-961504 อีเมล : [email protected]
  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  13/14-15 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 www.baglink.net Best Luxury Replica Handbags Online Shop, Louis Vuitton Handbags Replica โทรศัพท์ : 02-448-8323-6 โทรสาร : 02-448-8327
  Copyright © 2010 Granular Holding Co.,Ltd. All rights reserved. Powered byQPlusHost.com
  เช็คเมลล์@granularholding - เช็คเมลล์@granulargrowth